תיקון חדש יחסית לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד -1954, משנת 2019 הטיל על מבצע בנייה חובת מינוי עוזר בטיחות אשר תפקידו לסייע למנהל עבודה באתר בנייה. כל זאת, מתוך ניסיון להפחית את מספר תאונות העבודה בענף הבנייה.
חברת פאמטקס הינה גוף אשר הוסמך על ידי המנהל לקיים הכשרות לתפקיד עוזר בטיחות. 
 

היקף ומבנה הקורס –  סה"כ 45 שעות לימוד. 

קבוצת הלימודעד 25 משתתפים.

נושאי הקורס

 • תפקיד עוזר הבטיחות ואחריותו לפי הדין
 • תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)
 • ציוד מגן אישי
 • עבודה בגובה
 • כלים טעוני בדיקה
 • משטחי עבודה, פיגומים, גידורים ודרכי גישה
 • רשימת התיוג
 • סיור באתר בניה בליווי מנהל עבודה
 • סיכום לימודי מהסיור
 • דילמות מרכזיות בתפקידיו של מנ"ע ועוזר הבטיחות
 • חזרה כללית והכנה למבחן 
 • מבחן מסכם

תיאור החומר הנלמד

חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 11 -הוראת שעה), התשע"ט-2018:

 • תפקיד עוזר בטיחות, חובותיו לפי החוק, אחריותו החוקית נזיקי/פלילי, היכרות ראשונית עם רשימת התיוג.

תקנות ארגון פיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) תוך התמקדות בסעיפים הנכללים ברשימת התיוג:

 • פנקס הדרכה
 • תמצית מידע בכתב
 • מסירת מידע והדרכת עובדים.

 תקנות ופירוט נושאי הקורס:

 • תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות) תוך התמקדות בעבודת נוער באתר בנייה.
 • תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה).
 • בעלי תפקידים בעבודה בגובה.
 • היקף הדרכות נדרשות ע"פ תוכנית לימוד של המינהל.
 • טופס לרישום הכשרה עבודה בגובה.
 • סיכונים בעבודה בגובה.
 • אמצעים לאבטחת עובדים בגובה.
 • סל הרמת אדם ובמות הרמה.
 • סולמות.
 • פיגומים נייחים.
 • חלל מוקף.
 • מעליות בניה.
 • מפעיל מעליות בניה.
 • אמצעי שינוע ממונעים.
 • ציוד החייב בבדיקת בודק מוסמך.
 • אביזרי הרמה.
 • כננות וגלגלות.
 • קשירת מטענים ואיתות.
 • סוגי עגורנים בדיקות יומיות הנדרשות בעגורנים- דגשים ודוגמאות לתסקירי בדיקה.
 • הסמכת מפעילי עגורנים ואתתים.
 • סוגי פיגומים- זקיפים, תלוי, ממוכן, תורן.
 • פתחים וחללים בקיר וברצפה- אמצעי גידורים.
 • דרכי גישה ומעברים , משטחי עבודה.
 • העמקת ההיכרות עם רשימת התיוג, מצבים שיסווגו כ"ליקוי", מנגנון הדיווחים הנדרש, אופן ההתמודדות עם ליקויים שנצפו ע"י עוזר הבטיחות ולא נכללו ברשימת התיוג וכיו"ב.
 • מעבר על רשימת תיוג באתר הבניה.

השארת תגובה