חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954 קובע כי במפעל בו מועסקים לפחות  25 עובדים חובה לקיים ועדת בטיחות וכי הוועדה תורכב מנציגי עובדים ונציגי המעסיק שווה בשווה. עוד קובע החוק, בסעיף 19 כי  "מפעל שקיימת בו ועדת בטיחות, יהיו נציגי העובדים בועדה, וכן עובדים אחרים שמינתה הועדה, הנאמנים לעניני בטיחות וגיהות באותו מפעל."

חברת פאמטקס הינה מוסד אשר אושר על ידי מפקח העבודה הראשי לצורך הכשרת נאמני בטיחות בעבודה. חשוב לציין, במיוחד בתקופה זו, כי חברתנו מקיימת את כלל הקורסים בהתאם להנחיות משרד הבריאות. 

מטרת הקורס: הכשרת נאמני בטיחות כך שיוכלו לשפר את תנאי הבטיחות והגהות במקום עבודתם, לאתר מפגעים ולסלקם וכן להדריך את עובדי המקום בכל הנוגע לבטיחות וגהות.

היקף הקורס24 שעות-לימוד.

קבוצת לימוד: עד 25 משתתפים.

מבנה הקורס3 מפגשים.

נושאי הקורס:

 • פקודת הבטיחות בעבודה, חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו ומינהל הבטיחות.
 • בעלי תפקידים בבטיחות ובארגון- ועדת הבטיחות ותפקיד ממונה על הבטיחות ונאמן הבטיחות.
 • עקרונות הגנת מכונות.
 • עבודה בגובה, משטחי עבודה.
 • כלים טעוני בדיקה.
 • סיכוני חשמל וכלים מטלטלים.
 • גהות תעסוקתית- ארגונומיה.
 • חומ"ס.
 • ציוד מגן אישי.
 • גורמי תאונות והגורם האנושי.
 • סיכוני אש.
 • תנאים סביבתיים תעסוקתיים.
 • סקר מפגעים.
 • אמצעים למניעת נפילה מגובה.
 • סוגי מיגון מכונות.
 • עזרה ראשונה.
 • מקום מוקף.
 • גליונות בטיחות.
 • חומרים מסוכנים .


השארת תגובה